Yönetim Kurulu

 

 
Yönetim Kurulu Başkanı
Sefer GÖÇER
 
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Mete SEYFELİ
 
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Alptuğ Ozan SARAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Can TATLIOĞLU
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai ÇELPEŞLİ

BORSA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.

Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.

Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.

Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.

Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.

Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.

Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.

Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.

Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.