Tüzel Kişiler

Tüzel kişiler için:

 

1. Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.

 

2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.

 

3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

 

4. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.

 

5. Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

 

6. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.

 

7. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir.

 

Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu borsa tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir. Kayıt beyannamesi ile tespit raporunun içeriği Birlik tarafından belirlenir. Üyelik kaydı için şubelere yapılan başvurular, gerekli belgelerle birlikte bir yazı ekinde derhal yönetim kuruluna sunulur. (Borsa Muamelat Yönetmeliği)